Všeobecné obchodní podmínky aplikace PLUS CARE


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi provozovatelem mobilní aplikace Plus Care na straně jedné (dále jen „provozovatel“) a fyzickou osobou, jako uživatelem, na straně druhé (dále jen „uživatel“), a to prostřednictvím mobilní aplikace Plus Care (dále jen „mobilní aplikace“). Mobilní aplikace je službou, která uživatelům pomáhá s organizací aktivit ve vztahu ke zdraví, jako například s vyhledáváním lékařů, připomínáním termínů preventivních prohlídek nebo se sledováním aktivit a tělesných parametrů.

1.2 V případě, že uživatel mobilní aplikaci užívá na základě vztahu ke svému zaměstnavateli, zdravotní pojišťovně či jinému obdobnému subjektu, který mu základě své smlouvy s provozovatelem umožní mobilní aplikaci užívat formou benefitu, součásti pojištění nebo jiné formy plnění, nedochází ke vzniku přímého smluvního vztahu o užívání mobilní aplikace mezi provozovatelem a takovým uživatelem. Jakékoliv nároky spojené s užíváním mobilní aplikace je uživatel povinen uplatňovat u uvedených osob, ke kterým je uživatel ve smluvním vztahu (zaměstnanec, pojištěnec apod.), a které je dále uplatní u provozovatele. Obdobným způsobem je pak povinen postupovat i provozovatel vůči uživateli, tj. prostřednictvím zaměstnavatele uživatele, jeho zdravotní pojišťovny či jiného obdobného subjektu, se kterými má provozovatel uzavřenu smlouvu o poskytování digitálního obsahu. Bez ohledu na uvedené je nezbytné, aby uživatel vyslovil souhlas s těmi VOP, čímž potvrdí seznámení se s podmínkami jejího užívání, a udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů (viz dále).

1.3 Provozovatelem je společnost Plus Care s.r.o., IČ: 11767642 sídlo: Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 354257; telefonní číslo: +420 770 156 166; e-mail: pluscare@pluscare.cz

1.4 Mobilní aplikace je uživatelovi zpřístupněna za podmínky akceptace těchto VOP, Zásad zpracování osobních údajů a Souhlasu se zpracováním osobních údajů, kterými se uživatel zavazuje řídit a akceptovat práva a povinnosti z nich vyplývající. Funkce mobilní aplikace jsou založeny na zpracování osobních údajů uživatele (za účelem poskytnutí digitální služby); pokud by uživatel souhlas s užitím svých osobních údajů za tímto účelem nedal, nebude moci využívat ty služby mobilní aplikace, u kterých je zpracování osobních údajů vázané na udělený souhlas. Skutečnost, že se uživatel s těmito VOP seznámil a plně jim rozumí, vyjadřuje uživatel instalací a užíváním mobilní aplikace.

1.5 Mobilní aplikaci je možné užívat výhradně ve spojení s chytrým mobilním telefonem (smartphone).

1. Mobilní aplikace není zdravotnickým prostředkem, neposkytuje lékařskou pomoc a data v ní obsažená nejsou určena pro lékařské účely s výjimkou případu, kdy jsou údaje zadané uživatelem do aplikace poskytovány lékaři uživatele, a to na základě zvláštního souhlasu uživatele. Veškerá doporučení z mobilní aplikace důrazně doporučujeme konzultovat se svým lékařem. Provozovatel nenese odpovědnost za chování uživatele v důsledku využití informací obsažených v mobilní aplikaci. Přijetím těchto VOP uživatel potvrzuje, že nese odpovědnost za svůj zdravotní stav.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

2.1 Registrace nového uživatelského účtu se provádí prostřednictvím formuláře v mobilní aplikaci a vyžaduje poskytnutí osobních údajů alespoň v rozsahu nezbytném pro unikátní ověření uživatele – tj. ověřené kontaktní e-mailové adresy uživatele.

2.2 Některé funkce a obsah mobilní aplikace vyžadují registraci nebo specifickou aktivaci pomocí aktivačních kódů. Základní funkcionalita je přístupná v omezeném rozsahu i bez registrace a zřízení uživatelského účtu. Na základní funkcionalitu bez registrace nemá uživatel nárok a nemusí být provozovatelem poskytnuta.

2.3 V případě uvedení nepravdivých údajů uživatele nebo v případě neoprávněného nebo podvodného užití uživatelského účtu či v jiných odůvodněných situacích, si provozovatel vyhrazuje právo odmítnout provedení registrace nového uživatele nebo možnost okamžitého zrušení uživatelského účtu. V takovém případě by došlo k odstranění poskytnutých osobních údajů bez zbytečného odkladu.

2.4 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit jednotlivé funkce v mobilní aplikaci v rámci základní funkcionality.

2.5 Provozovatel může změnit funkce v rámci varianty mobilní aplikace s předplatným (nejedná-li se o změnu nezbytnou pro zachování digitálního obsahu bez vad)

a) je-li to ujednáno ve smlouvě spolu se spravedlivým důvodem pro takovou změnu,
b) nevzniknou-li uživateli změnou dodatečné náklady a
c) oznámí-li uživateli změnu jasným a srozumitelným způsobem. 

2.6 Zhoršuje-li změna podle čl. 2.5. těchto VOP přístup uživatele k obsahu mobilní aplikace nebo jeho užívání nikoli jen nevýznamně, provozovatel dále upozorní uživatele v přiměřené době před provedením změny v textové podobě na povahu změny, čas jejího provedení a na právo vypovědět závazek podle čl. 2.7. těchto VOP.

2.7 Uživatel může závazek bez postihu vypovědět, zhoršuje-li změna jeho přístup k digitálnímu obsahu mobilní aplikace nebo jeho užívání nikoli jen nevýznamně, a to do třiceti dnů ode dne, kdy byl o změně vyrozuměn nebo od okamžiku, kdy byl digitální obsah změněn, podle toho, co nastane později. Vypoví-li uživatel závazek, použijí se ust. 3.11. a 4.6. těchto VOP obdobně.

2.8 Čl. 2.7. VOP se nepoužije, umožní-li provozovatel uživateli odmítnout změnu a ponechat si digitální obsah bez dodatečných nákladů v původní podobě, aniž by to bylo na úkor jeho poskytování bez vad, tak v rámci uživatelem vybraných funkcí předplatného.

3. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DIGITÁLNÍHO OBSAHU  

3.1 Uživatel, který je fyzickou osobou a v souvislosti se zřízením uživatelského účtu k mobilní aplikaci uzavírá smlouvu s provozovatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu, se považuje za spotřebitele podle příslušných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a ust. § 1810 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů. 

3.2 Smlouvou uzavíranou za účelem provozu mobilní aplikace se rozumí smlouva o poskytování služby digitálního obsahu upravená v ust. § 2389a a násl. OZ. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je uložena u provozovatele, který k ní umožní uživateli přístup.

3.3 Předmětem smlouvy uzavírané mezi provozovatelem a spotřebitelem je služba spočívající v užívání mobilní aplikace za podmínek stanovených těmito VOP. 

3.4 Poskytnutí služby spočívá ve zpřístupnění vybraných funkcí mobilní aplikace ze strany uživatele poté, co dojde k řádné registraci a zřízení uživatelského účtu, tímto okamžikem rovněž dochází k uzavření smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem. 

3.5 V případě základní funkcionality dojde k započetí plnění v okamžiku nainstalování aplikace do Vašeho mobilního zařízení.

3.6 Uzavření smlouvy provozovatel potvrdí uživateli vydáním potvrzení o této skutečnosti v textové podobě formou SMS. 

3.7 Smlouva je uzavírána vždy na dobu trvání užívání aplikace.

3.8 Provozovatel nevyžaduje placení žádných záloh ani podobných plateb. Provozovatel neúčtuje žádné náklady na prostředky komunikace na dálku, to nevylučuje náklady, které za prostředek komunikace na dálku nebo jeho využívání hradíte na svůj účet svému dodavateli služeb komunikace na dálku. 

3.9 Provozovatel odpovídá uživateli, že mobilní aplikace 
3.9.1 odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
3.9.2 je vhodná k účelu, pro který jej uživatel požaduje a s nímž provozovatel souhlasil, a
3.9.3 je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou. 

3.10 Provozovatel odpovídá uživateli, že vedle ujednaných vlastností
3.10.1 je mobilní aplikace vhodná k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
3.10.2 mobilní aplikace rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může uživatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná provozovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
3.10.3. je mobilní aplikace poskytována s příslušenstvím a pokyny k použití, které může uživatel rozumně očekávat, a
3.10.4 mobilní aplikace odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které provozovatel zpřístupnil před uzavřením smlouvy. 

3.11 Má-li mobilní aplikace vadu, může uživatel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah mobilní aplikace měl bez vady.

3.12 Provozovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil uživateli značné obtíže, přičemž se zohlední povaha mobilní aplikace a účel, pro který ji uživatel požadoval.

3.13 Peněžité částky, které má provozovatel z důvodu vadného plnění vydat uživateli, vrátí provozovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy uživatel uplatnil u provozovatele příslušné právo z vadného plnění. Použije přitom stejný způsob, jakým uživatel uhradil odměnu, ledaže uživatel výslovně svolí jinak a nevzniknou mu tím žádné náklady.

3.14 Uživatel může vytknout vadu, která se u mobilní aplikace projeví nebo vyskytne za trvání závazku, prostřednictvím e-mailu na adresu pluscare@pluscare.cz nebo pomocí kontaktního formuláře v mobilní aplikaci, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 


4.1 Spotřebitel má právo, není-li níže uvedeno jinak, odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne uzavření smlouvy, přičemž lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle provozovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. S odstoupením od smlouvy není spojena žádná sankce. 

4.2 V souladu s ust. § 1837 písm. l) OZ nemůže uživatel odstoupit od smlouvy dle čl. 4.1. VOP v následujících případech: 
4.2.1 poté, co bylo započato s plněním; 
4.2.2 v případě plnění za úplatu, pokud započalo na základě předchozí výslovné žádosti hlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení o tom, že spotřebitel se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení souhlasí a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit v souladu s tímto článkem.

4.3 Uživatel může dále odstoupit od smlouvy požadovat přiměřenou slevu, pokud:
4.3.1 provozovatel neodstranil vadu podle čl. 3.7. a 3.8. těchto VOP nebo je z prohlášení provozovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro uživatele,
4.3.2 se vada projeví i po odstranění, nebo
4.3.3 je vada podstatným porušením smlouvy.
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou mobilní aplikace bez vady a vadné mobilní aplikace, která byla uživateli poskytnuta. Má-li být mobilní aplikace poskytována po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byla poskytována vadně; uživateli náleží sleva i v případě, že odstoupí od smlouvy.

4.4 Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy dle čl. 4.3. VOP je-li vada mobilní aplikace jen nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

4.5 Odstoupí-li uživatel od smlouvy, provozovatel může uživateli zabránit v dalším užívání mobilní aplikace, a to zejména tím, že mu mobilní aplikaci nebo uživatelský účet znepřístupní.

4.6 Je-li provozovatel v prodlení se zpřístupněním obsahu mobilní aplikace, může uživatel od smlouvy odstoupit, nesplní-li provozovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly. Uživatel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení provozovatele nebo z okolností zjevné, že provozovatel obsah mobilní aplikace neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné.

4.7 Odstoupení od smlouvy je možné odesláním e-mailu na adresu pluscare@pluscare.cz z ověřené e-mailové adresy přiřazené k příslušnému uživatelskému účtu s následujícím textem: „Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služeb Plus Care.“. Je možné, že v případě zakoupení služby předplatného Plus Care prostřednictvím App Stores či Google Play bude nutné požádat o navrácení také provozovatele těchto služeb.

4.8 S využitím práva na odstoupení není spojen žádný postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle toho, jak je uvedeno výše, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle provozovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje (lhůty pro odstoupení se uvádí výše).

4.9 Provozovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, tj. od oznámení spotřebitele o jeho odstoupení od smlouvy, vrátí spotřebiteli cenu předplatného. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, použije se čl. 3.11. VOP obdobně.

5. VYUŽÍVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH A JINÝCH UŽIVATELSKÝCH DAT

5.1 Uživatel bere na vědomí, že mobilní aplikace slouží jako nezávazný zdroj informací o uživatelovi a jeho fyzické kondici a v žádném případě nenahrazuje odbornou zdravotnickou péči, výkony lékaře, jiných poskytovatelů zdravotních služeb a/nebo odborníků ve zdravotnictví. Z toho důvodu provozovatel ani nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv interpretaci informací získaných z mobilní aplikace jakož i škodu vzniklou užitím těchto informací bez navazující individuální konzultace s lékařem nebo jiným poskytovatelem zdravotních služeb v rámci poskytování lékařských nebo zdravotních služeb a/nebo jiných odborných výkonů. Informace obsažené v mobilní aplikaci jsou obecnými doporučeními, která je nutné dále konzultovat s poskytovatelem zdravotních služeb oprávněným k poskytování zdravotních služeb podle zvláštního zákona. Provozovatel stejně tak nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy, které mohou vyplývat z dodržování doporučení v mobilní aplikaci. 

5.2 Mobilní aplikace slouží jako podpůrná aplikace pro lepší přehled o fyzickém stavu uživatele a jednodušší vyhledání odborné individuální péče. Účelem mobilní aplikace je poskytnout uživatelovi užitečné informace, na základě kterých je možné identifikovat typové rizikové faktory související s jeho fyzickým stavem. Mobilní aplikace využívá data o aktivitě nebo tělesných parametrech přímo zadaná nebo zpřístupněná uživatelem. Žádná data a informace související se sledováním aktivity nebo tělesných parametrů ale nemusí být zcela přesná, což uživatel bere na vědomí.  

5.3 Mobilní aplikace neposkytuje lékařskou pomoc, není zdravotnickým prostředkem a data v ní uvedená nejsou určena pro lékařské účely s výjimkou případu, kdy provozovatel s výslovným souhlasem uživatele předá data jeho ošetřujícímu lékaři. V případě, kdy uživatel na základě dat získaných z mobilní aplikace uzná, že by bylo vhodné vyhledat odbornou individuální péči některého z registrovaných poskytovatelů zdravotních služeb, může využít mobilní aplikaci pro rychlejší nalezení vhodného poskytovatele zdravotních služeb, nicméně takový postup je vždy na individuální úvaze uživatele a v žádném případě nebudou zdravotní data uživatelů sdílena s jakýmikoliv třetími stranami, pokud o sdílení dat uživatel sám nepožádá, nebo s tím nevysloví předchozí souhlas.

5.4 Za účelem plného využití všech funkcí mobilní aplikace mohou být od uživatele vyžadovány některé údaje o tělesném stavu uživatele, jeho fyzické kondici a případné doplňující informace. Pouze pravdivé, přesné a aktuální informace fyzickém stavu uživatele mohou zajistit správné fungování mobilní aplikace, přičemž uživatel bere na vědomí, že uvedení, zadání nebo sdělení nepravdivých nebo zavádějících informací o jeho fyzickém stavu může způsobit uvedení nepravdivých výstupů mobilní aplikace, a že vyhodnocení nepravdivých nebo zavádějících informací ze strany provozovatele nemusí odpovídat skutečnému fyzickému stavu uživatele. Výstupy mobilní aplikace zkreslené uvedením nepravdivých informací nenese provozovatel žádnou odpovědnost. 

6. SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI

6.1 Uživatel má možnost v rámci mobilní aplikace vyhledávat a spravovat informace o zdravotnických zařízeních provozovaných podle zvláštního zákona a oprávněných k poskytování zdravotních služeb nebo umožnit, aby některé údaje byly se souhlasem uživatele předány vybranému poskytovateli zdravotních služeb. 

6.2 V případě projeveného zájmu a udělení výslovného souhlasu ze strany uživatele je možné předání informací (včetně osobních údajů) o uživatelově zdravotnickému zařízení. Po převzetí informací o uživateli ze strany zdravotnického zařízení bude následná komunikace probíhat výhradně mezi uživatelem a zdravotnickým zařízením, přičemž zprostředkování kontaktu uživatele s tímto vybraným zdravotnickým zařízením zařizuje výhradně provozovatel. Zdravotnické zařízení je na základě souhlasu uděleného uživatelem oprávněno sdělit provozovateli termín další konzultace, a to za účelem nastavení jeho připomínky v kalendáři mobilní aplikace.

6.3 Možnost zprostředkování přímého kontaktu se zdravotnickým zařízením a předávání informací o uživateli ve prospěch zdravotnických zařízení nemusí být ze strany provozovatele v mobilní aplikaci zpřístupněna, což uživatel bere na vědomí.

7. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ PŘI UŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE


7.1 Uživatel při užívání mobilní aplikace:
7.1.1 je povinen poskytovat pravdivé údaje a udržovat v aktuálním a úplném stavu své registrační údaje a tyto údaje nesmí předat třetím stranám;
7.1.2 je oprávněn do mobilní aplikace ukládat, zveřejňovat, přenášet a distribuovat pouze takový obsah, k jehož předávání je oprávněn, tj. zejména v případě, že k nakládání s takovým obsahem disponuje výhradními právy nebo k takovému užívání získal potřebná oprávnění, přičemž za takový obsah nese výhradní odpovědnost uživatel;
7.1.3 není oprávněn jakýmkoli nakládat s rasistickým, urážlivým, diskriminačním, pomlouvačným, sexuálním, násilným nebo jiným způsobem nezákonný obsahem;
7.1.4 není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do softwarového nebo hardwarového vybavení mobilní aplikace nebo webových stránek;
7.1.5 není oprávněn jakýmkoliv způsobem kopírovat, distribuovat, přenášet ani shromažďovat za pomoci technických prostředků žádné údaje dostupné z mobilní aplikace nebo webových stránek.

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

8.1 Dle ust. § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý uživatel, pokud je ve vztahu k provozovateli v postavení spotřebitele a pokud dochází k plnění ze spotřebitelské smlouvy na území České republiky, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu (dále jen „spor“).

8.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz (dále ČOI). Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi provozovatelem a uživatelem, pokud je v postavení spotřebitele.

8.3 Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh uživatele, který je uživatel oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u provozovatele poprvé.

8.4 Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ust. § 20n až 20y zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 10. 6. 2024

9.2 Provozovatel je oprávněn tyto VOP měnit.

9.3 Mobilní aplikace a její obsah jsou chráněny zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejňování či jiné užití obsahu mobilní aplikace pro jiné než uživatelské účely je možné pouze se souhlasem provozovatele.

9.4 Mobilní aplikace může obsahovat obchodní sdělení, která jsou označována v souladu s platnou právní úpravou, zejména pak v souladu se zákonem č. 40/1995. Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

9.5 Uživatel při používání mobilní aplikace sděluje provozovateli své osobní údaje, které provozovatel zpracovává v souladu se zásadami uvedenými v dokumentu „Zpracování osobních údajů“.

9.6 Vztah mezi provozovatelem a uživatelem, pokud je v postavení spotřebitele, se ve věcech neupravených VOP řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem ochraně spotřebitele.

9.7 Pokud vztah mezi provozovatelem a uživatelem, který je v postavení spotřebitele, obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Kliknutím na “Přijmout”, souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení za účelem zlepšení webu, analýzy a podpory našeho marketingového úsilí. Další informace naleznete v našich Privacy Policy