Všeobecné obchodní podmínky aplikace PLUS CARE


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi provozovatelem mobilní aplikace Plus Care na straně jedné (dále jen „provozovatel“) a fyzickou osobou, jako uživatelem, na straně druhé (dále jen „uživatel“), a to prostřednictvím mobilní aplikace Plus Care (dále jen „mobilní aplikace“). Mobilní aplikace je službou, která uživatelům pomáhá s organizací aktivit ve vztahu ke zdraví, jako například s vyhledáváním lékařů, připomínáním termínů preventivních prohlídek nebo se sledováním aktivit a tělesných parametrů. 

1.2 Provozovatelem je společnost Plus Care s.r.o., IČ: 11767642 sídlo: Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 354257. Mobilní aplikace je uživatelovi zpřístupněna za podmínky akceptace těchto VOP, Zásad zpracování osobních údajů a Souhlasu se zpracováním osobních údajů, kterými se uživatel zavazuje řídit a akceptovat práva a povinnosti z nich vyplývající. Skutečnost, že se uživatel s těmito VOP seznámil a plně jim rozumí, vyjadřuje uživatel instalací a užíváním mobilní aplikace.

1.3 Mobilní aplikace je dostupná ve dvou režimech, tj. v režimu základní funkcionality a v režimu vybrané verze předplatného (čl. VI VOP).

1.4 Mobilní aplikace není zdravotnickým prostředkem, neposkytuje lékařskou pomoc a data v ní obsažená nejsou určena pro lékařské účely. Veškerá doporučení z mobilní aplikace důrazně doporučujeme konzultovat se svým lékařem. Provozovatel nenese odpovědnost za chování uživatele v důsledku využití informací obsažených v mobilní aplikaci. Přijetím těchto VOP uživatel potvrzuje, že nese odpovědnost za svůj zdravotní stav. 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

2.1 Registrace nového uživatelského účtu se provádí prostřednictvím formuláře v mobilní aplikaci a vyžaduje poskytnutí osobních údajů alespoň v rozsahu nezbytném pro unikátní ověření uživatele – tj. ověřené kontaktní e-mailové adresy uživatele. 

2.2 Některé funkce a obsah mobilní aplikace vyžadují registraci nebo specifickou aktivaci pomocí aktivačních kódů. Základní funkcionalita je přístupná v omezeném rozsahu i bez registrace a zřízení uživatelského účtu. Na základní funkcionalitu bez registrace nemá uživatel nárok a nemusí být provozovatelem poskytnuta. 

2.3 V případě uvedení nepravdivých údajů uživatele nebo v případě neoprávněného nebo podvodného užití uživatelského účtu či v jiných odůvodněných situacích (zejména při porušení povinností dle čl. VII. těchto VOP), si provozovatel vyhrazuje právo odmítnout provedení registrace nového uživatele nebo možnost okamžitého zrušení uživatelského účtu, a to i bez předchozího upozornění a bez nároku na refundování již zaplacené částky předplatného. V takovém případě by došlo k odstranění poskytnutých osobních údajů bez zbytečného odkladu.

2.4 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit jednotlivé funkce v mobilní aplikaci, a to jak v rámci základní funkcionality, tak v rámci  uživatelem vybraných funkcí předplatného. Zaplacené částky předplatného budou refundovány pouze v případech, kdy provedení změny ze strany provozovatele omezí nebo sníží možnost uživatele využívat mobilní aplikaci.  

3. SDĚLENÍ REGISTROVANÝM UŽIVATELŮM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY 

3.1 Uživatel, který je fyzickou osobou a v souvislosti se zřízením uživatelského účtu k mobilní aplikaci uzavírá smlouvu s provozovatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu, se považuje za spotřebitele podle příslušných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů. 

3.2 Předmětem smlouvy uzavírané mezi provozovatelem a spotřebitelem je služba spočívající v užívání vybrané varianty předplatného mobilní aplikace za podmínek stanovených těmito VOP a za cenu stanovenou v čl. VI těchto VOP.

3.3 Poskytnutí služby spočívá ve zpřístupnění vybraných funkcí mobilní aplikace ze strany uživatele poté, co dojde k řádné registraci a zřízení užiatelského účtu v souladu s čl. II těchto VOP a k úhradě vybrané verze předplatného v souladu s čl. VI. těchto VOP. 

3.4 S výjimkou situací předpokládaných těmito VOP, za které provozovatel nenese odpovědnost, je spotřebitel oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění v souladu s ust. § 1914 a násl. občanského zákoníku, tj.:
 3.4.1 v případě odstranitelné vady se uživatel může domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny;
 3.4.2 v případě neodstranitelné vady, pro kterou nelze mobilní aplikaci řádně užívat, může uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. 

3.5 Spotřebitel je povinen vytknout vadu mobilní aplikace prostřednictvím e-mailu na adresu pluscare@pluscare.cz nebo pomocí kontaktního formuláře v mobilní aplikaci, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost službu prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout nejpozději do šesti měsíců od nákupu vybrané verze předplatného. 

3.6 Smlouva je uzavírána vždy na dobu trvání předplatného, bližší podmínky jsou stanoveny v čl. VI. těchto VOP. 

3.7 Kromě úhrady vybrané verze předplatného dle čl. VI. těchto VOP nevyžaduje provozovatel placení žádných záloh ani podobných plateb. Provozovatel neúčtuje žádné náklady na prostředky komunikace na dálku, to nevylučuje náklady, které za prostředek komunikace na dálku nebo jeho využívání hradíte na svůj účet svému dodavateli služeb komunikace na dálku.

3.8 Spotřebitel má právo, není-li níže uvedeno jinak, odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne uzavření smlouvy, přičemž lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle provozovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. S odstoupením od smlouvy není spojena žádná sankce. 

3.9 Odstoupení od smlouvy je možné odesláním e-mailu na adresu pluscare@pluscare.cz z ověřené e-mailové adresy přiřazené k příslušnému uživatelskému účtu s následujícím textem: „Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služeb Plus Care.“. Je možné, že v případě zakoupení služby předplatného Plus Care prostřednictvím App Stores či Google Play bude nutné požádat o navrácení také poskytovatele těchto služeb. 

3.10 S využitím práva na odstoupení není spojen žádný postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle toho, jak je uvedeno výše, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle provozovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje (lhůty pro odstoupení se uvádí výše). Provozovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, tj. od oznámení spotřebitele o jeho odstoupení od smlouvy, vrátí spotřebiteli cenu předplatného. Pokud bylo plnění poskytováno na základě výslovné žádosti spotřebitele poskytováno již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, vrátí provozovatel spotřebiteli poměrnou část ceny předplatného, sníženou o částku odpovídající dnům, během kterých již plnění služby bylo spotřebiteli na jeho žádost poskytnuto od prvního dne období předplatného do okamžiku odstoupení od smlouvy. Peněžní prostředky budou spotřebiteli vráceny stejným způsobem, jakým jej provozovatel od spotřebitele přijal; jiným způsobem mohou být peněžní prostředky vráceny pouze tehdy, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 

4. VYUŽÍVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH A JINÝCH UŽIVATELSKÝCH DAT 


4.1 Uživatel bere na vědomí, že mobilní aplikace slouží jako nezávazný zdroj informací o uživatelovi a jeho fyzické kondici a v žádném případě nenahrazuje odbornou zdravotnickou péči, výkony lékaře, jiných poskytovatelů zdravotních služeb a/nebo odborníků ve zdravotnictví. Z toho důvodu provozovatel ani nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv interpretaci informací získaných z mobilní aplikace jakož i škodu vzniklou užitím těchto informací bez navazující individuální konzultace s lékařem nebo jiným poskytovatelem zdravotních služeb v rámci poskytování lékařských nebo zdravotních služeb a/nebo jiných odborných výkonů. Informace obsažené v mobilní aplikaci jsou obecnými doporučeními, která je nutné dále konzultovat s poskytovatelem zdravotních služeb oprávněným k poskytování zdravotních služeb podle zvláštního zákona. Provozovatel stejně tak nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy, které mohou vyplývat z dodržování doporučení v mobilní aplikaci. 

4.2 Mobilní aplikace slouží jako podpůrná aplikace pro lepší přehled o fyzickém stavu uživatele a jednodušší vyhledání odborné individuální péče. Účelem mobilní aplikace je poskytnout uživatelovi užitečné informace, na základě kterých je možné identifikovat typové rizikové faktory související s jeho fyzickým stavem. Mobilní aplikace využívá data o aktivitě nebo tělesných parametrech přímo zadaná nebo zpřístupněná uživatelem. Žádná data a informace související se sledováním aktivity nebo tělesných parametrů ale nemusí být zcela přesná, což uživatel bere na vědomí.

4.3 Mobilní aplikace neposkytuje lékařskou pomoc, není zdravotnickým prostředkem a data v ní uvedená nejsou určena pro lékařské účely. V případě, kdy uživatel na základě dat získaných z mobilní aplikace uzná, že by bylo vhodné vyhledat odbornou individuální péči některého z registrovaných poskytovatelů zdravotních služeb, může využít mobilní aplikaci pro rychlejší nalezení vhodného poskytovatele zdravotních služeb, nicméně takový postup je vždy na individuální úvaze uživatele a v žádném případě nebudou zdravotní data uživatelů sdílena s jakýmikoliv třetími stranami, pokud o sdílení dat uživatel sám nepožádá, nebo s tím nevysloví předchozí souhlas.  

4.4 Za účelem plného využití všech funkcí mobilní aplikace mohou být od uživatele vyžadovány některé údaje o tělesném stavu uživatele, jeho fyzické kondici a případné doplňující informace. Pouze pravdivé, přesné a aktuální informace fyzickém stavu uživatele mohou zajistit správné fungování mobilní aplikace, přičemž uživatel bere na vědomí, že uvedení, zadání nebo sdělení nepravdivých nebo zavádějících informací o jeho fyzickém stavu může způsobit uvedení nepravdivých výstupů mobilní aplikace, a že vyhodnocení nepravdivých nebo zavádějících informací ze strany provozovatele nemusí odpovídat skutečnému fyzickému stavu uživatele. Výstupy mobilní aplikace zkreslené uvedením nepravdivých informací nenese provozovatel žádnou odpovědnost. 

5. SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI

5.1 Uživatel má možnost v rámci mobilní aplikace vyhledávat a spravovat informace o zdravotnických zařízeních provozovaných podle zvláštního zákona a oprávněných k poskytování zdravotních služeb. 

5.2 V případě projeveného zájmu a udělení výslovného souhlasu ze strany uživatele je možné předání informací (včetně osobních údajů) o uživatelově zdravotnickému zařízení. Po převzetí informací o uživateli ze strany zdravotnického zařízení bude následná komunikace probíhat výhradně mezi uživatelem a zdravotnickým zařízením, přičemž zprostředkování kontaktu uživatele s tímto vybraným zdravotnickým zařízením zařizuje výhradně provozovatel. Zdravotnické zařízení je na základě souhlasu uděleného uživatelem oprávněno sdělit provozovateli termín další konzultace, a to za účelem nastavení jeho připomínky v kalendáři mobilní aplikace.  

5.3 Možnost zprostředkování přímého kontaktu se zdravotnickým zařízením a předávání informací o uživateli ve prospěch zdravotnických zařízení nemusí být ze strany provozovatele v mobilní aplikaci zpřístupněna, což uživatel bere na vědomí.  

6. NÁKUPY A PLATBY

6.1 Využití mobilní aplikace je k dispozici za úhradu stanovené ceny pro vybranou verzi předplatného, a to prostřednictvím některé z forem úhrady akceptované provozovatelem (dále jen „předplatné“). 

6.2 Mobilní aplikace je dostupná v několika variantách předplatného a uživatel může vybrat tu, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám. Různé varianty předplatného budou publikovány přímo v rámci mobilní aplikace a v App Store či Google Play. Všechny uvedené ceny předplatného jsou vždy uvedeny již včetně odpovídající sazby DPH a dalších poplatků a úhrad spojených s prémiovými službami. Všechny ceny předplatného mohou být podle uvážení provozovatele kdykoli změněny. Veškeré změny cen budou oznamovány v App Store či Google Play nebo v rámci mobilní aplikace.

6.3 Platba se provádí předem za každé období předplatného. Poté úhradě vybrané varianty předplatného se zvolená varianta předplatného propojí s uživatelských účtem. Délku aktuálního období předplatného je možné ověřit nahlédnutím do informací o daném uživatelském účtu.

6.4 Po celou dobu trvání předplatného mobilní aplikace jsou veškeré platby splatné ihned po fakturaci. Platby lze provádět s použitím různých online platebních systémů. Pokud nebude provozovatel moci inkasovat jakékoli poplatky z důvodu nedostatku prostředků na účtu uživatele, může provozovatel přerušit poskytování služeb a omezit funkčnost mobilní aplikace. Veškeré faktury a upomínky plateb budou uživateli zasílány na registrovaný uživatelský e-mail.

6.5 V okamžiku vypršení vybrané varianty předplatného bude z kreditní karty uživatele automaticky stržena standardní cena shodné varianty předplatného platná k termínu předplatného, tzn. v tomto případě nebudou uplatněny speciální nabídky provozovatele, pokud nebude v individuálním případě stanoveno jinak. Nové předplatné bude obnoveno vždy na stejné období, s výjimkou situace, kdy uživatel svoje předplatné zruší nejpozději den před datem vypršení stávajícího předplatného. 

6.6 Předplatné plné verze mobilní aplikace je možné kdykoliv zrušit zadáním pokynu ke zrušení na platformě mobilní aplikace nebo přes App Store či Google play. Provozovatel není povinen refundovat doposud zaplacené částky.

7. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ PŘI UŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE

7.1 Uživatel při užívání mobilní aplikace:

     7.1.1 je povinen poskytovat pravdivé údaje a udržovat v aktuálním a úplném stavu své registrační údaje a tyto údaje nesmí předat třetím stranám;
     7.1.2 je oprávněn do mobilní aplikace ukládat, zveřejňovat, přenášet a distribuovat pouze takový obsah, k jehož předávání je oprávněn, tj. zejména v případě, že k nakládání s takovým obsahem disponuje výhradními právy nebo k takovému užívání získal potřebná oprávnění, přičemž za takový obsah nese výhradní odpovědnost uživatel;  
    7.1.3 není oprávněn jakýmkoli nakládat s rasistickým, urážlivým, diskriminačním, pomlouvačným, sexuálním, násilným nebo jiným způsobem nezákonný obsahem;
    7.1.4 není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do softwarového nebo hardwarového vybavení mobilní aplikace nebo webových stránek;
    7.1.5 není oprávněn jakýmkoliv způsobem kopírovat, distribuovat, přenášet ani shromažďovat za pomoci technických prostředků žádné údaje dostupné z mobilní aplikace nebo webových stránek. 

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU


8.1 Dle ust. § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý uživatel, pokud je ve vztahu k provozovateli v postavení spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu (dále jen „spor“).

8.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz (dále ČOI). Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi provozovatelem a uživatelem, pokud je v postavení spotřebitele.

8.3 Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh uživatele, který je uživatel oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u provozovatele poprvé.

8.4 Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ust. § 20d až 20h zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 1.10.2021.

9.2 Provozovatel je oprávněn tyto VOP měnit.

9.3 Mobilní aplikace a její obsah jsou chráněny zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejňování či jiné užití obsahu mobilní aplikace pro jiné než uživatelské účely je možné pouze se souhlasem provozovatele.

9.4 Mobilní aplikace může obsahovat obchodní sdělení, která jsou označována v souladu s platnou právní úpravou, zejména pak v souladu se zákonem č. 40/1995. Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

9.5 Uživatel při používání mobilní aplikace sděluje provozovateli své osobní údaje, které provozovatel zpracovává v souladu se zásadami uvedenými v dokumentu „Zpracování osobních údajů“. 

9.6 Vztah mezi provozovatelem a uživatelem, pokud je v postavení spotřebitele, se ve věcech neupravených VOP řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem ochraně spotřebitele. 

9.7 Pokud vztah mezi provozovatelem a uživatelem, který je v postavení spotřebitele, obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).